Informacinis katalogas

Siuntimų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti išdavimo, įforminimo ir atsakymų siuntusiajam gydytojui pateikimo tvarka
Registracijos Nr. KD-4470 2020-06-05

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. V-636 „Dėl Siuntimų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti išdavimo, įforminimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) reglamentuoja siuntimų gauti asmens sveikatos priežiūros paslaugas išdavimo, įforminimo ir atsakymų siuntusiajam gydytojui pateikimo tvarką.

Siuntimas – Aprašo nustatyta tvarka įformintas medicinos dokumentas:

  • pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo išduotas kreipimasis į specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį gydytoją (toliau – gydytojas specialistas) ar kitą sveikatos priežiūros specialistą, siekiant pasikonsultuoti dėl paciento sveikatos būklės, tyrimų, diagnozės nustatymo ar patikslinimo, gydymo taktikos ar darbingumo, arba įformintas ir išduotas kreipimasis dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo;
  • gydytojo specialisto, į kurį kreipėsi pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis gydytojas, išduotas kreipimasis (kreipimaisi) į kitą tos pačios profesinės kvalifikacijos gydytoją specialistą arba kitos profesinės kvalifikacijos gydytoją bei šių gydytojų specialistų tolesni kreipimaisi dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo to paties gydymo epizodo metu, siekiant pasikonsultuoti dėl paciento sveikatos būklės, tyrimų, diagnozės nustatymo ar patikslinimo, gydymo taktikos ir (ar) gauti reikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (tęstinis siuntimas).

Siuntimui prilyginama:

  • forma Nr. 025-113/a „Nėščiosios kortelė“;
  • stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus gydytojo sprendimas dėl paciento stacionarizavimo arba stebėjimo paslaugos teikimo;
  • stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ASPĮ priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus gydytojo sprendimas dėl jo konsultacijos teikimo pacientui, atvežtam greitosios medicinos pagalbos automobiliu.

Siuntimų išdavimo ir atsakymų pateikimo elektroniniu būdu ypatumai nustatyti Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Siuntimas galioja ne ilgiau kaip 30 dienų. Per šį laikotarpį pacientas privalo užsiregistruoti asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti.

Išduodant siuntimą, pacientas turi būti informuojamas, kuriose ASPĮ (nurodyti bent 3) teikiamos atitinkamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Pacientas pasirenka, kurioje ASPĮ pageidauja gauti siuntime nurodytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Suteikus siuntime nurodytas paslaugas, siuntimas paliekamas ASPĮ, suteikusios šias paslaugas, paciento asmens medicinos dokumentuose.

Jeigu siuntimą išdavęs gydytojas nurodo, kad jam turi būti pateikta (-os) radiologinio tyrimo vaizdo (-ų) kopija (-os), tyrimą atlikęs gydytojas specialistas pateikia siuntusiam gydytojui radiologinio tyrimo aprašymą kartu su radiologinio tyrimo vaizdo (-ų) kopija (-omis) ir padaro tai patvirtinantį įrašą asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Tais atvejais, kai dėl įvairių aplinkybių vėliau paaiškėja, kad siuntusiam gydytojui reikalinga (-os) radiologinio tyrimo vaizdo (-ų) kopija (-os) (pvz., ligos dinamikai stebėti ir kt.), jie kreipiasi į ASPĮ, atlikusią radiologinį tyrimą, prašydami pateikti radiologinio tyrimo vaizdo (-ų) kopiją (-as). ASPĮ, atlikusi radiologinį tyrimą ir gavusi prašymą pateikti radiologinio tyrimo vaizdo (-ų) kopiją (-jas), ją (-jas) pateikia radiologinio tyrimo vaizdo (-ų) kopijos prašančiai ASPĮ.

Siuntimą asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, apmokamoms Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis, turi teisę išduoti tik pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis gydytojas ar gydytojas specialistas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis.

Siuntimą atlikti brangiuosius tyrimus ir procedūras, kurių išlaidos bus apmokamos PSDF biudžeto lėšomis, gali išduoti tik gydytojas specialistas, pagal kompetenciją teikiantis specializuotas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, už kurias mokama PSDF biudžeto lėšomis. Siuntime turi būti nurodyta siunčiančiojo gydytojo profesinė kvalifikacija.

Siuntimus išduodantys ar atsakymus pateikiantys gydytojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už į siuntimą ar atsakymą įrašomų duomenų teisingumą, tinkamumą.
Nuorodos Prisegti failai
Ankstesnės dokumento redakcijos
Data Redagavęs vartotojas Veiksmai
2020-06-05 Rasa Brūzgė