Informacinis katalogas

Sąnario endoprotezavimo operacijos datos derinimas ir šios operacijos atidėjimas
Registracijos Nr. KD-4672 2021-03-31
Naujas dokumentas

Gavęs VLK pranešimą apie kompensuojamojo sąnario endoprotezo skyrimą, apdraustasis turi suderinti sąnario endoprotezavimo operacijos datą su ASP įstaiga, teikiančia sąnarių endoprotezavimo paslaugas, iki paskutinės VLK pranešime apie kompensuojamojo sąnario endoprotezo skyrimą nurodyto termino dienos (per 30 kalendorinių dienų).

Jei per nustatytą terminą operacijos data nesuderinama,  apdraustojo prašymo skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą vykdymas sustabdomas, bet ne ilgesniam kaip vienų metų laikotarpiui terminą skaičiuojant nuo sąnario endoprotezo skyrimo dienos (t.y. kai kompensuojamasis sąnario endoprotezas pagal pateiktą prašymą buvo skirtas pirmą sykį) .

ASP įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, gydytojas ortopedas traumatologas, atsižvelgdamas į apdraustųjų eilę, šios įstaigos nustatyta tvarka suderina su apdraustuoju sąnario endoprotezavimo operacijos atlikimo laiką. Operacija turi būti atliekama per 120 dienų nuo sąnario endoprotezo skyrimo dienos.

Jei apdraustasis iki nustatyto termino nesikreipia į ASP įstaigą dėl sąnario endoprotezavimo operacijos datos suderinimo arba atsisako operuotis, ar nesutinka su siūloma šios operacijos data, ar neatvyksta operuotis numatytu laiku, arba gydytojas ortopedas traumatologas nustato, kad apdraustasis negali būti operuojamas dėl kontraindikacijų, apdraustojo prašymo skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą vykdymas automatiškai sustabdomas ne ilgesniam kaip vienų metų laikotarpiui. Šis laikotarpis skaičiuojamas nuo sąnario endoprotezo skyrimo dienos (t.y. kai kompensuojamasis sąnario endoprotezas pagal pateiktą prašymą buvo skirtas pirmą kartą).

Apdraustasis, kuriam buvo skirtas kompensuojamasis sąnario endoprotezas, bet nebuvo atlikta sąnario endoprotezavimo operacija, turi teisę vieną kartą būti pakartotinai įrašytas į jo pasirinktos ASP įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, eilę pagal ankstesnio įtraukimo į šią eilę datą. Šia teise  apdraustasis gali pasinaudoti vienų metų laikotarpiu, skaičiuojamu nuo  sąnario endoprotezo skyrimo dienos. Apdraustajam, vienerių metų laikotarpyje nepasinaudojus teise būti pakartotinai įrašytam į ASPĮ eilę pagal ankstesnį prašymą, praėjus metams jis yra išbraukiamas iš pasirinktos ASP įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, eilės.

Norėdamas būti pakartotinai įrašytas į pasirinktos ASP įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, eilę pagal ankstesnio įtraukimo į šios įstaigos eilę datą, apdraustasis tiesiogiai arba paštu pateikia TLK laisvos formos prašymą grąžinti jį į pasirinktos ASP įstaigos eilę pagal ankstesnio įtraukimo į šią eilę datą ir pakartotinai skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą (toliau – prašymas grąžinti į eilę).

TLK, gavusi apdraustojo prašymą grąžinti į eilę, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio prašymo gavimo dienos įtraukia apdraustąjį į jo pasirinktos ASP įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, eilę ir informuoja apie tai apdraustąjį, išsiųsdama atitinkamą pranešimą.

Jei apdraustasis, pakartotinai gavęs kompensuojamąjį sąnario endoprotezą, nesuderina sąnario endoprotezavimo operacijos datos, atsisako (raštu) operuotis, nesutinka su siūloma šios operacijos data, neatvyksta operuotis numatytu metu arba gydytojas ortopedas traumatologas nustato, kad  apdraustasis negali būti operuojamas dėl kontraindikacijų, jis yra išbraukiamas iš pasirinktos ASP įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, eilės.

Apdraustojo vieta ASP įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, eilėje arba jam skirtas kompensuojamasis sąnario endoprotezas jo prašymu kitam apdraustajam neperleidžiami.

 
Nuorodos Prisegti failai