Informacinis katalogas

Prašymų skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą pateikimas ir registravimas
Registracijos Nr. KD-4671 2021-03-31
Naujas dokumentas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. V-810 „Dėl Sąnarių endoprotezavimo ir išlaidų sąnarių endoprotezams įsigyti kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) reglamentuoja sąnarių endoprotezavimo paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis, teikimo reikalavimus, prašymo skirti PSDF biudžeto lėšomis perkamą sąnario endoprotezą ir (ar) jo priedus (toliau – kompensuojamasis sąnario endoprotezas ir (ar) jo priedai) teikimo Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) tvarką, asmenų, apdraustų privalomuoju sveikatos draudimu (toliau – apdraustųjų) įrašymo į kompensuojamųjų sąnarių endoprotezų skyrimo eiles, sąnarių endoprotezavimo operacijų skyrimo, atlikimo ir atidėjimo, kompensuojamųjų sąnarių endoprotezų pirkimo, paskirstymo, perskirstymo ir  apdraustųjų išlaidų sąnarių endoprotezams įsigyti kompensavimo tvarką, taip pat panaudotų kompensuojamųjų sąnarių endoprotezų, jų priedų ir papildomų medžiagų bei sąnarių endoprotezavimo operacijų, kuriose šie endoprotezai, jų priedai bei papildomos medžiagos buvo naudojami, apskaitos tvarką.

Teisę gauti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą ir (ar) jo priedus arba kompensaciją už savo lėšomis įsigytą sąnario endoprotezą ir (ar) jo priedus turi tik apdraustieji.

Šeimos gydytojas arba gydytojas specialistas, įtaręs ligą, dėl kurios apdraustajam turi būti atliekama sąnario endoprotezavimo operacija, ir įvertinęs bendrą apdraustojo būklę, siunčia jį konsultuoti į asmens sveikatos priežiūros (toliau – ASP) įstaigą, teikiančią sąnarių endoprotezavimo paslaugas.

Apdraustasis gali pasirinkti ASP įstaigą, kurioje jam būtų suteiktos konsultavimo ir prireikus sąnario endoprotezavimo paslaugos. Pasirinktos ASP įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, gydytojas ortopedas traumatologas nustato diagnozę ir informuoja apdraustąjį apie sąnario endoprotezavimo operacijos tikslingumą bei sąnario endoprotezo įsigijimo išlaidų kompensavimą.

Jei apdraustajam turi būti atliekama sąnario endoprotezavimo operacija ir jis sutinka operuotis, konsultaciją suteikęs gydytojas ortopedas traumatologas užpildo Prašymo skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą formą.

Prašymai, skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą pateikti ne per VLK Eilių ir atsargų valdymo informacinę sistemą, nenagrinėjami. Per 5 darbo dienas grąžinami jį užpildžiusiai ASP įstaigai ir apie tai informuojamas apdraustasis.

Apdraustojo pasirašytas prašymas skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą saugomas ASP įstaigoje.

VLK pagal ASP įstaigų, teikiančių sąnarių endoprotezavimo paslaugas, pateiktus apdraustųjų prašymus įtraukia šiuos  apdraustuosius į kompensuojamojo sąnario endoprotezo skyrimo eilę (toliau – eilė)  apdraustojo pasirinktoje ASP įstaigoje. Jei apdraustajam turi būti atliekama skubi sąnario endoprotezavimo operacija, jis į eilę įtraukiamas pirmumo tvarka (įrašomas į eilės pradžią).

Jei apdraustajam indikuotinos dvi (ar daugiau) sąnarių endoprotezavimo operacijos, dėl kiekvieno kompensuojamojo sąnario endoprotezo, kurį numatoma implantuoti, turi būti teikiamas atskiras apdraustojo prašymas. Visi to paties  apdraustojo pateikti prašymai registruojami VLK Eilių ir atsargų valdymo informacinėje sistemoje vienu metu, bet į eilę apdraustasis, užregistravus jo prašymus, įtraukiamas tik dėl vieno iš jam reikiamų kompensuojamųjų sąnarių endoprotezų skyrimo. Dėl kiekvieno kito sąnario endoprotezo skyrimo jis bus įtraukiamas į eilę ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo paskutinio jo įrašymo į eilę dienos. Skubioms sąnarių endoptotezavimo operacijoms nuostata dėl 6 mėnesių laikotarpio tarp  apdraustojo įrašymų į eilę netaikoma.

VLK ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo  apdraustojo įrašymo į jo pasirinktos ASP įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, eilę dienos išsiunčia paštu jam pranešimą apie įrašymą į šios įstaigos eilę.

Pranešime nurodoma  apdraustojo įtraukimo į eilę data ir prašymo registravimo VLK Eilių ir atsargų valdymo informacinėje sistemoje numeris, apdraustojo pasirinkta ASP įstaiga, teikianti sąnarių endoprotezavimo paslaugas, ir apdraustojo eilės numeris jo pasirinktoje ASP įstaigoje.

Visi pranešimai siunčiami apdraustojo prašyme skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą nurodytu korespondencijos adresu (Korespondencijos adresas nurodomas gydymo įstaigoje pildant prašymą). Pasikeitus asmens duomenims (vardui, pavardei, korespondencijos adresui ir kt.), asmuo apie tai privalo informuoti teritorinę ligonių kasą (toliau – TLK), pateikdamas laisvos formos prašymą pakeisti asmens duomenis.

Jei gavęs VLK pranešimą apie įrašymą į eilę apdraustasis pageidauja pasirinkti kitą ASP įstaigą, teikiančią sąnarių endoprotezavimo paslaugas, jis turi pateikti TLK laisvos formos prašymą ne vėliau kaip iki:

  • VLK sprendimo kompensuoti individualaus endoprotezo įsigijimo išlaidas priėmimo dienos (jei apdraustajam turi būti implantuojamas individualus sąnario endoprotezas);
  • kompensuojamojo sąnario endoprotezo skyrimo dienos.

Jei skyrus kompensuojamąjį sąnario endoprotezą apdraustasis pageidauja operuotis kitoje ASP įstaigoje, tai jam skirtas kompensuojamasis sąnario endoprotezas neperduodamas vėliau jo pasirinktai ASP įstaigai. Šiuo atveju Eilių ir atsargų informacinėje sistemoje pažymima, kad apdraustasis atsisako operuotis jo prašyme nurodytoje ASP įstaigoje, kurioje jam buvo skirtas sąnario endoprotezas, ir yra įrašomas į naujai pasirinktos ASP įstaigos eilę pagal jo įtraukimo į anksčiau pasirinktos ASP įstaigos eilę datą. Naujai pasirinktoje ASP įstaigoje, teikiančioje sąnarių endoprotezavimo paslaugas, kompensuojamasis sąnario endoprotezas  apdraustajam skiriamas pagal šios įstaigos eilę.

TLK, gavusi apdraustojo prašymą įrašyti jį į kitos jo pasirinktos ASP įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, eilę, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio prašymo gavimo dienos įrašo jį į naujai pasirinktos ASP įstaigos eilę pagal jo įtraukimo į anksčiau pasirinktos ASP įstaigos eilę datą. Apdraustajam išsiunčiamas pranešimas apie įtraukimą į eilę kitoje jo pasirinktoje ASP įstaigoje, teikiančioje sąnarių endoprotezavimo paslaugas.

ASP įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, turi užtikrinti, kad visiems  apdraustiesiems, kuriems atliekama sąnario endoprotezavimo operacija, reabilitacijos paslaugos būtų teikiamos PSDF biudžeto lėšomis (nepaisant to, ar buvo implantuotas VLK skiriamas, ar  apdraustojo lėšomis įsigytas sąnario endoprotezas).

Informacija apie vidutinę atitinkamo kompensuojamojo sąnario endoprotezo laukimo trukmę įvairių ASP įstaigų, teikiančių sąnarių endoprotezavimo paslaugas, eilėse viešai skelbiama VLK interneto svetainėje: http://www.vlk.lt/Documents/VLKataskaita%20NEW.pdf
Nuorodos Prisegti failai
Ankstesnės dokumento redakcijos
Data Redagavęs vartotojas Veiksmai
2021-03-31 Elena Dubovskienė